Hur det började

Upprop om möte rörande en fastighetsägareförening. Finns det något intresse?

För att få svar på frågan bjöd några ”Initiativtagare” in till ett möte i början av sommaren 1969. I inbjudan redovisades 3 frågor som ska ha ställts av några i Spillersboda med angränsande byar:

1. Finns det några uppgifter för en fastighetsägareförening här i Spillersboda?
2. Finns det något behov av en fastighetsägareförening?
3. Finns det något intresse för bildandet av en fastighetsägareförening?


Även en del ”svar” på frågorna fanns med i inbjudan för att underlätta en kommande diskussion.

Svar på fråga 1:
Ta kontakter i olika frågor med kommunala organ, Statens Vägverk och eventuella tomtägareföreningar.
Tillvarata våra intressen vad gäller exempelvis vägar, vägbelysning, vatten och avlopp, renhållning, båtplatser, badplatser, bussförbindelser och postgång.
Diskutera och bevaka problem inför kommunsammanslagningen.


Svar på fråga 2:
Ja tänk efter! Tycker du landsvägen är godtagbar? Hur gick det med Ditt vatten och avlopp? Skulle Du vilja ha en vägbelysning? Går det bra med sophämtningen nu? Har Du en båtplats? Är Du intresserad av en båtplats? Nog vill Du väl ha bussen kvar?
Det är klart att Du inte är intresserad av alla dessa frågor, men Ditt intresse för kanske bara en av dem borde vara nog för att motivera Ditt engagemang. Tror Du att någon egentligen bryr sig om, vad Du ensam tycker och tänker i liknande frågor? Nej, knappast. Men om vi kunde gemensamt diskutera problemen och göra allas mening hörd, skulle nog en hel del kunna uträttas.
Här bör kanske även påpekas, att de gamla utmärkta byastämmorna antagligen får mindre och mindre betydelse i och med alla försäljningar som gjorts och kommer att göras.


Svar på fråga 3:
Något intresse??? Ja, det är just det som det hela handlar om. Tag Dig nu en funderare i veckan, och kom sedan till ett sammanträde i Missionskyrkan fredagen den 6 juni kl. 19.30 och säg din mening.

Inbjudan var undertecknad med ”Några som funderat”

Möte i Missionskyrkan
Efter ”initiativtagarnas” inbjudan hölls det ett protokollfört möte den 6 juni 1969. I föreningens handlingar framgår det att efter mötet var det 65 personer som ställde sig på en preliminär teckningslista.

Avskrift av protokollet se länk

En förening bildas
Efter det första mötet i Missionskyrkan den 6 juni arbetar interimsstyrelsen på som den lovat, och i protokollet kan vi se hur styrelsen tänkt.

Avskrift av protokollet se länk

Och den 19 juli 1969 kallas så fastighetsägarna i Spillersboda till möte.

Avskrift
Spillersboda den 19.7.1969

Till Fastighetsägarna i Spillersboda
med omnejd.

Den vid förra mötet valda interimsstyrelsen kallar härmed till ett konstituerande sammanträde med intresserade fastighetsägare för bildandet av en fastighetsägareförening, förslagsvis omfattande byarna Spillersboda, Stubboda, Mutsunda, Klemensboda samt hemmanet Lervik.
Styrelsen har funnit, att det finns ett stort behov av en förening av detta slag, och då intresset dessutom visat sig ganska stort, har den beslutat att föreslå bildandet av en fastighetsägareförening enligt till denna kallelse bifogade stadgeförslag.
Angående föreningens uppgifter hänvisar styrelsen i stort sett till de frågor som angavs i det första uppropet.
Med hänsyn till den betydelse ett stort deltagande i detta föreningens första konstituerande möte kan få för föreningens framtida styrka kallas därför samtliga intresserade fastighetsägare till att sammanträda i

Missionskyrkan, Spillersboda
Lördagen den 26 juli 1969, klockan 15.00

Interimsstyrelsen.
Bifogas: förslag till stadgar.
Obs! medtages till sammanträdet

Avskrift av protokollet från det konstituerande mötet se länk

Arbetet fortsätter
I den första verksamhetsberättelsen för 1969–1970 framgår det att styrelsen varit mycket aktiv och att:
– 12 styrelsemöten genomförts.
– Kontakter med AB Skärgårdstomter och Frötuna kommun har tagits.
– Ett extra möte med medlemmarna genomfördes i mars 1970 rörande exploateringsplanen över Spillersboda.
– Att ett arbetsprogram har lagts upp med huvudpunkterna: Exploateringsplanen, Båtplatser, Badplats, Vatten och Avlopp, Vägbelysning.
– Skrivelser har skickats ut med anledning av exploateringsplanen till Länsstyrelsen och Frötuna kommun.
– Statens Vägverk uppmärksammas på vägförhållandet och framställan görs till kommunen om badplatsens iordningsställande.
– En utredning är gjord över kostnaderna för uppsättande av vägbelysning.
– En rundskrivelse skickas ut för att utreda intresset och behovet av båtplatser vars resultat redovisas för kommunen.
– Föreningen arrangerar för första gången julgransplundring, valborgsmässofirande och dans kring midsommarstång.

Lite om vad som hänt efter föreningens bildande

Nedan uppradade händelser är sådana som föreningen aktivt har varit med och påverkat.

Spillersbodavägen, Länsväg AB1029
1977 – En ny anslutning till dåvarande E3, dagens infart. Planen är att Spillersbodavägen ska gå från E3 över Zimsdal för att sedan få en ny sträckning mellan Lervik och den s.k. Pastorskurvan innan Missionskyrkan.
1978 – Vägen asfalteras fram till Bläsboda vägskäl.
1979 – Vägen mellan Lervik och Pastorskurvan börjar byggas under hösten. Sedan återstår etappen ned till hamnplanen.
När sista etappen blir asfalterad framgår tyvärr inte av föreningens arkiv, men troligen är allt klart före 1985. Att allt blev försenad kan härledas kring den nya detaljplanen för Spillersboda bl.a. innebärande ny vägsträckning genom byn som sedan inte blev verklighet.

Vägbelysning i byn
1987 – Vägbelysningen är på plats och tänds på Lucia-dagen

Hamnplanen
1975 – En kommunal pontonbrygga läggs ut invid platsen för den gamla ångbåtsbryggan/fiskarbryggan.1979 – Lastkajen byggs med placering öster om pontonbryggan, ingående i den s.k. småbåtshamnen tillsammans med pontonbryggan och den nybildade Spillersboda Båtklubbs brygga bakom magasinet.
1986 – Åtgärder vidtas för att göra det möjligt för ledbussar att vända vid hamnplanen utan att hindras av felparkerade bilar.
1988 – Inventeringen av behovet av båtplatser ger resultatet att 80 fastigheter saknar båtplats.

Vatten och Avlopp
1987 – ett nytt reningsverk inkopplas vilket medger att Spillersboda Bygärde kan börja att bebyggas.

Deltidsbrandkåren
1987 – Styrelsen har lyckats med att få kommunen att behålla brandstationen i Spillersboda men osäkerheten kvarstår.
1991 – Brandstationen läggs slutligen ändå ner under hösten.

Kommunalbadet
1991 – Kommunen rustar badet som bl.a. breddas och en pontonbrygga läggs ut.
1994 – I samarbete med Frötuna Rödakors rustas den gamla bryggans stenkista och bjälklag, nytt tak på badhytten, grillplats på ön. Materialet bekostas av kommunen.


Lekplats
1990 – En lekplats byggs med gemensamma krafter vid Bygärdet med kommunala medel och bidrag från Spillersboda Såg